Jurnal AGRISEP

Reader Comments

gvpq

by gv pq (2020-07-02)

In response to lamaran kerja

T?i 14h30' ngày 22/6, giá vàng mi?ng trong n??c ???c T?p ?oàn Vàng b?c ?á quý Doji niêm y?t ? m?c: 48,650 tri?u ??ng/l??ng (mua vào) và 48,830 tri?u ??ng/l??ng (bán ra). Công ty vàng b?c ?á quý Sài Gòn niêm y?t giá vàng SJC ? m?c 48,550 tri?u ??ng/l??ng (mua vào) và 48,920 tri?u ??ng/l??ng (bán ra).

vang phú quý gia bao nhieu hom nay bieudogiavang

M? c?a th? tr??ng ngày 22/6, giá vàng mi?ng trong n??c ???c T?p ?oàn Vàng b?c ?á quý Doji niêm y?t ? m?c: 48,68 tri?u ??ng/l??ng (mua vào) và 48,83 tri?u ??ng/l??ng (bán ra), t?ng 130 nghìn ??ng so v?i ngày hôm qua.

gia vang phú quý hom nay tang hay giam

Công ty vàng b?c ?á quý Sài Gòn niêm y?t giá vàng SJC ? m?c 48,6 tri?u ??ng/l??ng (mua vào) và 48,97 tri?u ??ng/l??ng (bán ra) t?i Hà N?i. Giá vàng mi?ng SJC t?i TP.HCM niêm y?t ? m?c 48,95 tri?u ??ng/l??ng.

bi?u ?? giá vàng phú quý r?ng vàng hôm nay vi?t nam

Trong tu?n qua, giá vàng th? gi?i có 4 phiên t?ng và 2 phiên gi?m, giá vàng giao ngay theo ?ó t?ng 13,3 USD/ounce, t??ng ???ng +0,77%. Tu?n tr??c ?ó, giá vàng t?ng 46,5 USD/ounce, t??ng ???ng +2,78%.

bi?u ?? gia vang phú quý online vi?t nam

M?c dù nhi?u chuyên gia y t? cho r?ng B?c Kinh ?ã ki?m soát ???c d?ch COVID-19, song s? ng??i lây nhi?m ?ang gia t?ng trên toàn c?u ti?p t?c thúc ??y nhu c?u ??i v?i vàng và giúp giá kim lo?i quý này ??ng g?n m?c cao nh?t trong m?t tu?n vào ??u phiên giao d?ch.

https://www.scoop.it/topic/bieudogiavang/p/4118922842/2020/06/07/nen-au-tu-vang-phu-quy-hay-o-la

Kh?o sát v? giá vàng tu?n t?i c?a Kitco v?i 16 chuyên gia trên ph? Wall, thì có 9 ng??i d? báo vàng s? t?ng giá, 5 ng??i d? báo vàng s? ?i ngang và nh? v?y ch? còn 2 ng??i báo vàng s? gi?m.

 

??i v?i kh?o sát tr?c tuy?n, v?i 1.299 ng??i tham gia thì 53% trong s? ?ó tin r?ng giá vàng s? ti?p t?c t?ng, 23% cho r?ng giá vàng gi?m và 24% còn l?i có quan ?i?m giá vàng s? ?i ngang.

 

Tính t? ??u n?m ??n nay, giá vàng ?ã t?ng kho?ng 15% do nhu c?u trú ?n an toàn c?a nhà ??u t?. Th? tr??ng v?n lo ng?i v? nguy c? suy thoái kinh t? c?ng nh? v? các bi?n pháp h? tr? tài chính-ti?n t? có quy mô l?n ch?a t?ng có c?a các chính ph? và ngân hàng trung ??ng. ?ây là nh?ng y?u t? làm gi?m lãi su?t trái phi?u c?ng nh? làm gia t?ng m?i quan ng?i v? l?m phát.

 

Daniel Pavilonis, nhà môi gi?i hàng hoá cao c?p c?a RJO Futures l?i d? ?oán vàng quay ??u gi?m vì "vàng d??ng nh? v?n b? m?c k?t trong m?t ph?m vi".

 

Adrian Day, ch? t?ch và giám ??c ?i?u hành c?a Adrian Day Asset Managemet c?ng d? báo giá vàng th?p h?n dù v?n ?ang mong ??i s? ph?c h?i trong dài h?n. Ông cho r?ng vàng ?ã t?ng quá nhanh và ?ang m?t ?à.

 

Jim Wyckoff, nhà phân tích k? thu?t cao c?p c?a Kitco c?ng k? v?ng giá vàng cao h?n. Charlie Nedoss, chi?n l?c gia th? tr??ng cao c?p c?a t?p ?oàn LaSalle Futures ?ang k? v?ng giá vàng lên quanh 1.760 USD/ounce.

 

Ch?t phiên cu?i tu?n, giá vàng mi?ng trong n??c ???c T?p ?oàn Vàng b?c ?á quý Doji niêm y?t ? m?c: 48,55 tri?u ??ng/l??ng (mua vào) và 48,75 tri?u ??ng/l??ng (bán ra).

 

Công ty vàng b?c ?á quý Sài Gòn niêm y?t giá vàng SJC ? m?c 48,48 tri?u ??ng/l??ng (mua vào) và 48,85 tri?u ??ng/l??ng (bán ra) t?i Hà N?i. Giá vàng mi?ng SJC t?i TP.HCM niêm y?t ? m?c 48,83 tri?u ??ng/l??ng.

T?p ?oàn Doji niêm y?t ? m?c: 49,35 tri?u ??ng/l??ng (mua vào) và 49,55 tri?u ??ng/l??ng (bán ra), gi?m 150.000 ??ng/l??ng chi?u mua và bán so v?i ch?t phiên tr??c. Chênh l?ch giá bán v?n ?ang cao h?n giá mua 200.000 ??ng/l??ng.

Giá vàng th? gi?i sáng nay, giao d?ch ? m?c 1.769,90 - 1.770,90 USD/ounce, gi?m 14 USD/ounce so v?i ??u gi? sáng qua.

 

Chuyên gia nh?n ??nh, giá vàng gi?m m?nh là do tín hi?u ph?c h?i m?nh c?a các n?n kinh t? trong khu v?c nh? Trung Qu?c, Nh?t B?n, Thái Lan, Úc thông qua ch? s? nhà qu?n tr? mua hàng(PMI).

Ch? s? PMI th? hi?n s?c mua và ??n ??t hàng trong t??ng lai c?a các nhà s?n xu?t. ?i?u này cho th?y, kinh t? ?ang ph?c h?i m?nh, khi hàng hoá nguyên li?u c?ng nh? hàng hoá thành ph?m ???c d? báo s? tiêu th? t?t. Nh? v?y, kinh t? t?ng tr??ng s? là y?u t? chính “h? nhi?t” giá vàng.

 

Tuy nhiên, nhi?u t? ch?c tài chính cho r?ng, v? dài h?n h?n vàng còn ti?p t?c t?ng giá, nh?t là khi ?ã v??t quang ng??ng c?n quan tr?ng nh? 1.750 USD/ounce.

 

Th?i gian t?i, vàng ???c d? ?oán s? chinh ph?c các ??nh cao m?i là 1.850, có th? 1.900 USD/ounce khi d?ch ngày càng khó l??ng.

 

Các y?u t? c? b?n v?n ?ang ??m b?o cho vàng t?ng giá. ?ó chính là làn sóng lây nhi?m COVID-19 th? hai mà qua ?ó có th? khi?n n?n kinh t? th? gi?i thêm suy y?u, là nh?ng dòng ti?n kh?ng l? ???c ngân hàng trung ??ng các n??c b?m vào n?n kinh t?, r?i c?ng th?ng th??ng m?i và ??a chính tr? ? nhi?u n?i trên th? gi?i.