Jurnal AGRISEP

Reader Comments

Noi nau ruou da nang the he moi

by Thái An (2021-04-02)


 s?n xu?t n?i n?u r??u công su?t nh? th? nào ? Kích th??c thi?t k? ra sao?. Sau ?ây chúng ta s? ?i tìm hi?u c? th? nh?ng m?u n?i h?i n?u r??u ???c s?n xu?t t?i x??ng An Vi?t Phát nh? sau :

N?i h?i n?u r??u công su?t 20kg/ m? n?u :

Thông s? k? thu?t :

– ???ng kính trong : Ø500*500 mm

– Kích th??c ngoài : Ø600*870mm

– ?i?n áp 220V/380V

– Công su?t: 12 – 18 Kw

– Công su?t tiêu th? trên m?t l?n n?u 25-30 s? ?i?n

Link: https://thietbithaian.com/noi-nau-ruou/

N?i n?u r??u công nghi?p dùng ?i?n v?n hành t? ??ng, b?n ch? c?n chu?n b? nguyên li?u cho vào n?i, c?p ?i?n, ?i?u ch?nh các thông s?: công su?t, nhi?t ??,…là n?i t? ??ng n?u ??n khi hoàn t?t m? r??u. Ng??i n?u không ph?i canh ch?ng 24/24 nh? khi dùng n?i n?u r??u b?ng c?i nên r?t th?nh th?i, trong khi ch? r??u thành ph?m ra lò thì b?n có th? ?i làm vi?c khác ho?c ngh? ng?i, r?t ti?t ki?m công s?c.

Bên c?nh ?ó, v?i công su?t l?n – gia nhi?t c?c nhanh, cùng v?i thành n?i 3 l?p cách nhi?t ?ã giúp rút ng?n th?i gian ch?ng c?t r??u xu?ng m?c t?i thi?u. Th?i gian n?u xong m?i m? r??u ch? t? 30 phút ??n 3h tùy kh?i l??ng c?m r??u. So v?i n?i n?u r??u b?ng c?i, b?n ph?i m?t ??n n?a ngày ho?c c? 1 ngày m?i hoàn t?t m? r??u thì n?i n?u r??u b?ng ?i?n qu? th?c ?ã t?i ?u ???c th?i gian – ?i?u mà m?i nhà n?u r??u ??u mong mu?n.

View More: https://www.flickr.com/photos/thietbithaian/51001144209/

d?ng n?i hi?u qu? nh?t 

N?i n?u r??u công nghi?p dùng ?i?n ?ang ngày càng ph? sóng r?ng rãi và ???c ng??i dùng ?a chu?ng h?n b?i nh?ng ?u ?i?m, tính n?ng v??t tr?i ?ã gi?i quy?t tri?t ?? nh?ng nh??c ?i?m c?a n?i n?u r??u truy?n th?ng. Tuy v?y, không ph?i chi?c n?i này không có nh??c ?i?m. Nh?ng nh??c ?i?m ?ó là gì, bài vi?t sau ?ây s? giúp b?n gi?i ?áp chi ti?t.

N?i n?u r??u công nghi?p dùng ?i?n có nh?ng ?u và nh??c ?i?m gì

Hi?u rõ ???c nh?ng ?u ?i?m & nh??c ?i?m c?a n?i n?u r??u dùng ?i?n, b?n s? bi?t cách t?n d?ng t?i ?a công n?ng c?a chi?c n?i này ??ng th?i kh?c ph?c nh?ng h?n ch? ?? ??t ???c hi?u qu? cao nh?t trong quá trình s? d?ng.

?i?m danh nh?ng ?u ?i?m n?i b?t c?a n?i n?u r??u công nghi?p dùng ?i?n

Vì sao hi?n nay h?u h?t các c? s? n?u r??u ??u chuy?n ??i sang s? d?ng n?i n?u r??u b?ng ?i?n, lý do không gì khác n?m ? nh?ng c?i ti?n v??t tr?i c?a chi?c n?i này:

N?ng su?t n?u r??u cao v??t tr?i

Tr??c ?ây, s? d?ng n?i n?u r??u b?ng than/c?i ?? n?u r??u, trung bình ch? n?u ???c t? 3-5kg c?m r??u trong m?t m?. N?u mu?n n?u l??ng c?m r??u nhi?u h?n thì c?n n?u nhi?u n?i cùng lúc r?t v?t v?, t?n kém nhiên li?u.

Nh?ng v?i n?i n?u r??u công nghi?p dùng ?i?n, b?n có th? n?u ???c t? 10kg c?m r??u/m? tr? lên trong m?t chi?c n?i. N?i ???c thi?t k? v?i m?c n?ng su?t c? ??nh nên d?a vào l??ng r??u c?n n?u m?i ngày, b?n hoàn toàn có th? l?a ch?n m?t chi?c n?i v?i m?c n?ng su?t phù h?p.

Ti?t ki?m th?i gian & công s?c

N?i n?u r??u công nghi?p dùng ?i?n v?n hành t? ??ng, b?n ch? c?n chu?n b? nguyên li?u cho vào n?i, c?p ?i?n, ?i?u ch?nh các thông s?: công su?t, nhi?t ??,…là n?i t? ??ng n?u ??n khi hoàn t?t m? r??u. Ng??i n?u không ph?i canh ch?ng 24/24 nh? khi dùng n?i n?u r??u b?ng c?i nên r?t th?nh th?i, trong khi ch? r??u thành ph?m ra lò thì b?n có th? ?i làm vi?c khác ho?c ngh? ng?i, r?t ti?t ki?m công s?c.

Bên c?nh ?ó, v?i công su?t l?n – gia nhi?t c?c nhanh, cùng v?i thành n?i 3 l?p cách nhi?t ?ã giúp rút ng?n th?i gian ch?ng c?t r??u xu?ng m?c t?i thi?u. Th?i gian n?u xong m?i m? r??u ch? t? 30 phút ??n 3h tùy kh?i l??ng c?m r??u. So v?i n?i n?u r??u b?ng c?i, b?n ph?i m?t ??n n?a ngày ho?c c? 1 ngày m?i hoàn t?t m? r??u thì n?i n?u r??u b?ng ?i?n qu? th?c ?ã t?i ?u ???c th?i gian – ?i?u mà m?i nhà n?u r??u ??u mong mu?n.

Không làm khê cháy, s?c tràn hao h?t c?m r??u

?ây c?ng là m?t trong nh?ng y?u t? giúp nâng cao n?ng su?t n?u r??u, là lý do khi?n l??ng r??u thành ph?m thu ???c c?a n?i n?u r??u b?ng ?i?n luôn cao h?n r??u thành ph?m c?a n?i n?u r??u th? công t? 10-30%.

H? th?ng ?i?u khi?n công su?t n?i giúp n?i ki?m soát nhi?t ?? chính xác, tuy?t ??i không ?? x?y ra tình tr?ng khê cháy hay s?c tràn, ??m b?o ch?t l??ng r??u ??u ra không ch? NHI?U mà còn TH?M NGON tr?n v?.

N?i n?u r??u b?n b?, d? lau chùi v? sinh

Toàn b? n?i ???c làm b?ng inox 304 – ch?t li?u cao c?p nh?t hi?n nay, ??m b?o không han g? hay bi?n d?ng khi ?un n?u ? nhi?t ?? cao, ??m b?o an toàn v? sinh th?c ph?m.

Inox 304 luôn sáng bóng, s?ch s?, d? dàng v? sinh và vì th? r?t b?n b? theo th?i gian.

Nh? v?y, n?i n?u r??u công nghi?p dùng ?i?n ?ã kh?c ph?c ???c h?u h?t nh?ng nh??c ?i?m c?a n?i n?u r??u th? công ?? tr? thành thi?t b? n?u r??u hi?n ??i, ?áp ?ng t?t nh?t nhu c?u c?a khách hàng c?ng nh? xu th? n?u r??u S?CH hi?n nay. S?n ph?m này ?ang ngày càng chi?m ???c lòng tin c?a ?ông ??o khách hàng trên th? tr??ng.

View more: https://www.behance.net/gallery/116572231/Ni-nu-ruu-bng-din-da-nang-th-h-mi

M?c dù v?y, chi?c n?i này v?n có m?t s? nh??c ?i?m mà ng??i n?u r??u c?n n?m rõ ?? s?n sàng kh?c ph?c trong quá trình s? d?ng.