Jurnal AGRISEP

Reader Comments

T?i sao b?n l?i ko thi công ti?u c?nh sân v??n??

by Thanh Son (2019-07-03)


Cách làm cho ti?u c?nh sân v??n. B?n mong mu?n ngôi nhà s? h?u s? góp m?t trong kho?ng trùng h?p, có th? giúp ko gian c?a gia ?ình ph? bi?n h?n

Bên c?nh ?y, vi?c t?o thêm các ti?u c?nh sân v??n, nh? th? b?n ?ang mô t? s? yêu m?n t? cây xanh, giúp hòa mình h?n s? h?u t? nhiên

M?i phi?n mu?n c?a b?n s? ???c tiêu bi?n trong tích t?c

Cách trang hoàng ?á trong khu ti?u c?nh sân v??n, h? cá koi sân v??n c?a b?n c?ng mang th? ch? là vài ba phi?n ?á t?o nên không khí trung du hài hòa cùng có ít c? cây hoang dã n?i khe ?á t?o nên c?m giác hoang dã

Nh?ng l?i có gì ?ó ??c ?áo l? m?t, g?n g?i h?n s? h?u ??t nhiên.

B?n v?i th? ngoài m?t 1 ao nh? trong v??n và th? nh?ng chú cá Koi và trong b?, ch?c ch?c s? ?em l?i s? thích thú

Hòa quy?n gi? ??ng v?t và thiên nhiên

B?n s? h?u th? trang trí thêm ?èn ?i?n quanh ?ó, t?o không gian m? ?o và lãng m?n lúc tr?i ch?p t?i

Và ?á ???c x? lý khéo léo ?? gi?u máy b?m bên trong, nh?ng c?m hoa súng, sen… n?a thì quá tuy?t ph?i không nào.

T? b? ngoài ti?u c?nh sân v??n cho ngôi nhà c?a b?nThi?t k? ti?u c?nh sân v??n b?n mùa

?ây là g?i ý khôn xi?t thông minh cho vi?c khi?n cho ??p ti?u c?nh sân v??n, h? cá koi ??p  nhà b?n:

Hãy ??u t? ?? lòng vòng n?m, b?n có m?t ti?u c?nh r?ng rãi và chuy?n bi?n theo t?ng n?m

B?t ??u b?ng vi?c nghiên c?u xem ch?n l?a dòng cây tr?ng nh? th? nào.

Ch?n nh?ng m?u cây mà trong su?t b?n mùa mang th? l?n m?nh t??i t?t nh?t

??n v? Non b? Thanh S?n c?a chúng tôi luôn mong mu?n ?em l?i hi?u qu? thi?t th?c trong vi?c thi công ti?u c?nh sân v??n ??p nh?t