Jurnal AGRISEP

User Profile

Mua Ban Xe May

Bio Statement

Mua ban xe may - Xe MuaBanNhanh

*** Gia xe may moi

  • Gia xe may tu nha san xuat

Gia xe do nha san xuat cong bo la khoan tien lon nhat ma ban can bo ra, tuy nhien, gia duoc cong bo tren website cong ty co the chenh lech so voi gia duoc ban thuc te tai cua hang, dai ly chinh hang cua hang xe. Muc chenh lech nay neu thap thi vai tram ngan den 1 - 2 trieu, cao hon thi len den 6 - 7 trieu cho mau xe cao cap hoac dang "hot" tren thi truong; voi muc gia xe may trung binh tu 20 - 40 trieu nhu hien nay, nhieu nguoi dung da phai co tra them muc chenh lech nay de rinh ve duoc chiec xe nhu y.

  • Thue gia tri gia tang (VAT)

Chi phi cho thue VAT la 10% gia xe do nha san xuat cong bo (gia ban le de xuat) va thuong duoc tinh san trong gia xe.

  • Le phi truoc ba

Le phi truoc ba la chi phi ma chu so huu xe phai nop khi dang ky quyen so huu xe may, tinh theo phan tram cua gia xe may da co VAT, do UBND cap tinh ban hanh. Muc thu le phi truoc ba doi voi xe may cua ca nhan la 2% cho cac tinh, rieng voi ca nhan tai cac thanh pho truc thuoc Trung uong, 5% la muc phi ban phai nop.

  • Le phi cap giay dang ky va bien so xe may

Dua vao "Bieu muc thu" duoc ban hanh ap dung cho ca nuoc:

Khu vuc I: TPHCM, TP Ha Noi

+ Tri gia xe tu 15.000.000 dong tro xuong: 500.000 - 1.000.000 dong

+ Tri gia xe tren 15.000.000 den 40.000.000 dong: 1.000.000 - 2.000.000 dong

+ Tri gia xe tren 40.000.000 dong: 2.000.000 - 4.000.000 dong

Khu vuc II: Da Nang, Hai Phong, Can Tho

+ Tri gia xe tu 15.000.000 dong tro xuong: 200.000 dong

+ Tri gia xe tren 15.000.000 den 40.000.000 dong: 400.000 dong

+ Tri gia xe tren 40.000.000 dong: 800.000 dong

Khu vuc III: cac khu vuc khac ngoai khu vuc I va khu vuc II.

+ Tri gia xe tu 15.000.000 dong tro xuong: 50.000 dong

+ Tri gia xe tren 15.000.000 den 40.000.000 dong: 50.000 dong

+ Tri gia xe tren 40.000.000 dong: 50.000 dong.

  • Bao hiem xe may

+ Loai bao hiem xe may bat buoc ban phai co khi tham gia giao thong la Bao hiem trach nhiem dan su. Muc tham khao la 55.000 dong (xe 50cc tro xuong) – 70.000 dong (xe 50cc tro len), gia tren da bao gom thue VAT.

+ Ngoai Bao hiem trach nhiem dan su cho nguoi dieu khien xe may neu tren, ban nen mua them Bao hiem tai nan nguoi ngoi tren xe, Bao hiem chay no xe may.

>>> Xem chi tiet tai: https://xe.muabannhanh.com/mua-ban-xe-may

*** Gia xe may cu

  • Gia ban thuong luong voi chu xe may

Day la muc gia ban thuong luong voi nguoi ban la chu xe, cac yeu to de dinh gia xe may cu ban can tham khao nhu: muc khau hao xe may (muc mat gia cua xe), tuoi cua xe, so km da di, tinh trang bao duong cua xe,..

  • Le phi truoc ba

Voi xe may cu ban phai dong le phi truoc ba lan 2, tuong duong 1% gia tri xe

  • Le phi cap giay dang ky va bien so xe may

+ Cap lai hoac doi giay dang ky: 50.000 dong (ap dung cho ca 3 khu vuc).

+ Cap lai hoac doi giay dang ky khong kem theo bien so xe may: 30.000 dong (ap dung cho ca 3 khu vuc).

*** Gia xe may tra gop

Voi hinh thuc mua xe may tra gop, ban duoc nha cung cap dich vu cho vay toi da 70% va toi thieu 30% gia xe tu nha san xuat cong bo. Cac khoan le phi khong nam trong ho tro tra gop nay.

+ Thoi gian vay tra gop mua xe may: 6 thang, 12 thang va 24 thang.

Ban vay 70% gia tri xe, ban phai tra truoc 30% con lai; nguoc lai, ban vay 30% gia tri xe, ban phai thanh toan du 70% gia tri xe.

+ Lai suat pho bien cho mua xe may tra gop (tham khao): 1,41 - 1,91%/thang ung voi gan 17% va 23%/nam. Co thoi diem lai suat xe tra gop vuot 2,4%/thang ung voi gan 30%/nam, thuong la cac mau xe may dang "hot" tren thi truong.

+ Phuong thuc tinh lai: du no ban dau va tinh theo du no giam dan, hay xem ky ho so vay tra gop, dam bao ban chi phai ap dung mot cach thuc tinh lai.

+ Khoan phat/phi - dac biet luu y:

Tra gop tre: ban tra gop cham hon so voi ky tra gop hang thang, hay hoi ky nhan vien cho vay khoan phat la bao nhieu cho tinh huong nay,

Tra truoc han: khi gan den cuoi chu ky tra gop, khi so tien phai tra con lai tam 3 - 5 trieu dong va nguoi vay muon tra luon cho het, thi phai chiu muc phi/phat tra truoc han.

La mot hinh thuc cho vay tieu dung nen khi su dung dich vu cho vay tra gop mua xe may ban can phai tinh toan that ky va ro rang so tien thuc tra, muc chenh lech, lai suat,... de khong phai gap rui ro ve tai chinh.