Jurnal AGRISEP

User Profile

Amis Misa

Bio Statement AMIS CRM

Misa Amis: N?n t?ng ?i?u hành và qu?n tr? doanh nghi?p toàn di?n MISA AMIS. Th?c hi?n các nghi?p v? nh?: K? toán, Bán hàng (CRM), ?i?u hành, Nhân s?...

B?n càng bi?t nhi?u thông tin v? khách hàng c?a mình, b?n càng có th? cung c?p cho h? nh?ng tr?i nghi?m tích c?c và th?c s? mang l?i k?t qu? t?t. M?i hành ??ng c?ng nh? t??ng tác c?a khách hàng v?i doanh nghi?p c?a b?n c?n ???c xác ??nh và ghi l?i.

?? làm ???c ?i?u này, doanh nghi?p c?n lo?i b? vi?c ghi chép thông tin khách hàng trên gi?y nh? ho?c b?t kì gi?y t? r?i rác nào khác. S? d?ng công ngh? qu?n lý thông tin khách hàng CRM không ch? ??nh l??ng và phân lo?i chính xác d? li?u mà còn có th? cung c?p d? li?u ?ó cho các b? ph?n c?n ??n nó nhanh chóng h?n.

Ph?n m?m CRM cho phép b?n l?u tr? m?t danh sách l?n các khách hàng và b?t k? các thông tin quan tr?ng nào liên quan ??n h?. Nh? vào ?i?n toán ?ám mây, vi?c truy c?p vào t?p d? li?u khách hàng th?m chí còn thu?n ti?n h?n tr??c. ?i?u này s? giúp tránh lãng phí th?i gian cho c? khách hàng và nhân viên.

Website: https://amis.misa.vn

??a ch?: T?ng 9, tòa nhà Technosoft, ph? Duy Tân, ph??ng D?ch V?ng H?u, Q. C?u Gi?y, TP. Hà N?i

Theo dõi h? th?ng m?ng xã h?i c?a chúng tôi:

https://www.facebook.com/amis.misa.com.vn

https://www.youtube.com/channel/UCUUueCQYJD9WLXIUrscO7Gw

https://twitter.com/amiscrm

https://www.flickr.com/people/misaamis/

https://gab.com/misaamis

https://www.pinterest.com/amiscrm

https://flipboard.com/@misaamiscrm

https://www.scoop.it/topic/misa-amis-by-misa-amis

https://www.reddit.com/user/misaamis

https://www.plurk.com/misaamis

https://www.deviantart.com/misaamis

https://www.linkedin.com/in/misa-amis-248a19214/

https://ok.ru/misaamis

https://band.us/@misaamis

https://amiscrm.tumblr.com/

https://issuu.com/amiscrm

https://www.twuko.com/amiscrm

https://tapas.io/misaamis

https://ello.co/misaamis

https://www.instapaper.com/p/misaamis

https://www.diigo.com/user/misaamis

https://speakerdeck.com/misaamis

https://www.vietnamta.vn/profile-76533

https://www.vingle.net/misaamis

https://digg.com/@misa-amis

https://gumroad.com/misaamis

https://blog.ulifestyle.com.hk/misaamis

https://b.hatena.ne.jp/misaamis/

https://mix.com/misaamis

https://note.com/misaamis

https://mypaper.pchome.com.tw/misaamis

https://blog.goo.ne.jp/misaamis

https://linkhay.com/u/misaamis

https://trello.com/misacrm

https://trello.com/b/8FhuKvxD/misa-amis

http://ttlink.com/misaamis

https://dashburst.com/misaamis

https://dailygram.com/index.php/profile-394187

https://ameblo.jp/misaamis

https://www.apsense.com/user/misaamis

https://mastodon.social/@misaamis

https://getpocket.com/@misaamis

https://diary.ru/~misaamis

https://mewe.com/i/misaamis

https://papaly.com/misaamis/

https://slashdot.org/~misaamis

https://www.gapo.vn/misaamis

https://misaamis.pixnet.net/blog

https://www.buzzfeed.com/misaamis

https://www.pearltrees.com/misaamis

https://linktr.ee/misaamis

https://padlet.com/misaamis/amiscrm

https://list.ly/list/5suY-misa-amis

https://misaamis.contently.com/

https://www.symbaloo.com/mix/home-gsf85

https://wakelet.com/wake/kgXua8toU1ndf6av2kudK

https://www.protopage.com/misaamis

https://start.me/p/z4beba/misa-amis

https://www.allmyfaves.com/misaamis/

https://www.spoke.com/topics/misa-amis-crm-60c8153e38531652d7006467

https://www.onfeetnation.com/profile/MisaAmis

https://www.techsite.io/u/misaamis

https://addwish.com/misaamis

https://solo.to/misaamis

https://gingkoapp.com/misa-amis-crm

https://manylink.co/@misaamis

https://bio.fm/thietkevatgia

https://il.ink/misaamis

https://dribbble.com/misaamis

https://www.behance.net/amiscrm

https://infogram.com/misaamis

http://blog.livedoor.jp/misaamis/

https://ko-fi.com/misaamis

https://ask.fm/thietkevatgia6733

https://misaamis.gitbook.io/

https://misaamis.wixsite.com/misacrm

https://sites.google.com/view/amiscrm/

https://amiscrm.mystrikingly.com/

https://amis-crm.jimdosite.com/

https://misaamis.blog.fc2.com/