Jurnal AGRISEP

User Profile

Profile Image

Thanh Son

Affiliation https://nonbothanhson.com.vn/
Bio Statement Chúng tôi Non b? Thanh S?n ?ã xây d?ng ao trong nhi?u n?m, chuyên v? h? cá koi mang t?t c? các kích c? và thi?t k?. Có h?n 30 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c thi?t k? h? cá koi sân v??n, h?u h?t nhân viên c?a chúng tôi ??u s? h?u ki?n th?c v? h? koi, chúng tôi kiêu hãnh s?n xu?t nhà cung c?p h?ng nh?t.Chúng tôi s?n xu?t d?ch v? cho ng??i dùng c?a chúng tôi.

M?t trong các ?? ngh? chính là s?a ch?a 1 lo?i ao ho?c n?m l?i trong ph? bi?n tình hu?ng, ?i?u t??ng t? c?ng x?y ra ??i có thác n??c.

Cái ao trong b?c ?nh b? rò r? và c?n m?t nói chung t?t c?. 
Chúng tôi k?t n?i ao mang m?t l?p lót ao cao su ch?t l??ng, xây d?ng 1 thác n??c ?á b?ng nhiên. m?t máy b?m m?i và h? th?ng l?c ?i?u áp ???c l?p ??t và s? ???c tr?ng vào mùa xuân.

Thi?t k? và l?p ??t

Non b? Thanh S?n cung c?p l?i khuyên v? h? th?ng l?c t?t nh?t cho ho ca koi san vuon cua  c?a b?n, chúng tôi c?ng cung c?p 1 nhà cung c?p c?nh quan h? h?t gi? d? ???c bu?c ph?i ?? hoàn t?t D? án c?a b?n.

Có ?ông ??o tuy?n l?a cho nh?ng h? th?ng l?c trên th? tr??ng hi?n nay.


Tags:
  •  
Thi?t k? h? cá koi
ti?u c?nh sân v??n
  •  , 
Hòn non b?
  • B?n có th? th?y các h? th?ng này ho?t ??ng trong phòng tr?ng bày / c? s? v?t ch?t gi? cá koi c?a chúng tôi.

  • Nhi?u h? th?ng mang th? ???c cài ??t trên các ao l?n h?n.

  • B?n c?ng mang th? ghé th?m phòng tr?ng bày c?a chúng tôi, n?i b?n v?i th? th?y ph? thông h? th?ng l?c ho?t ??ng trên c? s? gi? cá koi c?a chúng tôi.

 • M?t lúc b?n ?ã quy?t ??nh b? ngoài ao và h? th?ng l?c, sau ?y chúng tôi s? so?n báo giá mi?n phí.
Thông tin liên h?

CÔNG TY TNHH D?CH V? C?NH QUAN THANH S?N

V?n phòng công ty: 128/4 ???ng ?HT06,Khu ph? 1,Ph??ng Tân H?ng Thu?n,Qu?n 12,Thành ph? H? Chí Minh

Hotline: 0938938585 - 0914 503 563 - Tel: 0938 938 585 
Email: nonbosaigon@gmail.com
Website: https://nonbothanhson.com.vn/