Jurnal AGRISEP

User Profile

mr Phe lieu dong

Bio Statement

Công ty ph? li?u H?ng Th?nh s?n sàng h?p tác cùng quý khách v? d?ch v? Thu mua ph? li?u inox nói riêng và các lo?i ph? li?u khác nói chung cho nh?ng h?p ??ng ng?n h?n và dài h?n.

Thu mua ph? li?u Tphcm: Thu mua ph? li?u inox trên ??a bàn qu?n huy?n Tphcm ???c chú tr?ng b?i Tphcm là n?i t?p trung nhi?u công ty,xí nghi?p, nhà máy, khu công nghi?p, n?i ?ây c?ng là n?i t?p trung dân c? ?ông nh?t c? n??c cho nên s? l??ng ph? li?u Inox c?ng nh? các lo?i ph? li?u khác m?i ngày r?t nhi?u.

Công ty H?ng Th?nh luôn c? g?ng gi? m?c giá thu mua ?n ??nh nh?t và t?t nh?t cho khách hàng c?a mình. Vì th? khi làm vi?c v?i H?ng Th?nh các b?n hoàn toàn có th? yên tâm tin t??ng, chúng tôi luôn thu mua giá cao nh?t th? tr??ng.

Ph? thu?c vào s? bi?n ??ng c?a giá c? th? tr??ng, giá thu mua c?a t?ng ??n v? ph? li?u, ch?t l??ng c?a ph? li?u inox và m?t s? y?u t? khách quan khác mà giá thu mua ph? li?u inox s? thay ??i liên t?c.

Vì giá thu mua ph? li?u s? thay ??i h?ng ngày nên b?ng giá chúng tôi ??a ra ch? mang tính ch?t tham kh?o. Chúng tôi luôn thu mua giá cao và công khai b?ng giá ?? quý khách hàng có th? tham kh?o, so sánh

Ch?ng lo?i ph? li?uPhân lo?i??n giá (??ng/kg)

Inox

Inox 30430.000 – 45.000Inox 43010.000 – 15.000Inox 20115.000 – 20.000Inox g??ng, t?m inox vàng70.000T?m inox vàng g??ng titan80.000Inox t?m-cu?n 43036.000Inox t?m-cu?n 20152.000Cu?n inox 30469.000T?m inox 310, 31668.000Công ty ph? li?u H?ng Th?nh là ??n v? thu mua ph? li?u s? 1 ? TPHCM, thu mua m?i lo?i ph? li?u không qua b?t c? trung gian. B?i v?y quý khách s? bán ph? li?u cho công ty chúng tôi ???c giá cao nh?t. Hãy liên h? bán ph? li?u cho chúng tôi ?? ???c giá cao nh?t cho quý v?.

CÔNG TY TNHH TH??NG M?I PH? LI?U H?NG TH?NH
  • CS1: 229 Nguy?n Th? Tú, Ph??ng Bình H?ng Hòa, Q.Bình Tân, Tphcm
  • CS2: 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Th?i Hòa– Q. Tân phú
  • CS3: 3/135, ?p Bình Thu?n 1 – Xã Thu?n Giao, Huy?n Thu?n An, Thu?n Giao, Thu?n An, Bình D??ng
  • Tel: 0945842830 – H?ng Th?nh
  • Email: lehieublbp93@gmail.com
  • Web: https://thumuaphelieuhungthinh.com/

https://twitter.com/thumuaphelieuht

https://www.facebook.com/thumuaphelieuhungthinh/

https://www.linkedin.com/in/ctyphelieuhungthinh/

https://soundcloud.com/hungthinhphelieu

http://westsidepizza.breakawayiris.com/Activity-Feed/My-Profile/userId/1117789

https://catchthemes.com/support-forum/users/phelieudong/

http://www.vanvlietmuziek.com/Activity-Feed/My-Profile/UserId/39876

http://www.meuserlib.org/UserProfile/tabid/650/userId/216865/Default.aspx

http://flyfreemedia.com/forums/users/phelieudong/

https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/lentera/user/viewPublicProfile/601426

http://ijcto.org/index.php/IJCTO/user/viewPublicProfile/23025

http://jitps.ui.ac.id/index.php/Tourism/user/viewPublicProfile/4945

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/kapal/user/viewPublicProfile/25801