Jurnal AGRISEP

User Profile

testtest testtest

Bio Statement ??ng h? Baby-G BA-112-1ADR - ??ng h? th? thao dành cho các cô gái cá tính, v?i ch?t li?u cao c?p, thi?t k? n?ng ??ng, màu s?c th?i th??ng, h?a h?n s? phá ??o gi?i tr? toàn th? gi?i. Là chi?c ??ng h? vô cùng phù h?p v?i nh?ng cô gái m?nh m?, cá tính và th? thao.

??ng h? Baby-G BA-112-1ADR, l?u ý v? th??ng hi?u:

? Chi?c ??ng h? G-Shock ??u tiên ???c phát minh n?m 1983 b?i m?t k? s? c?a Casio. V?i thi?t k? th? thao, nhi?u tình n?ng v??t tr?i nh? ch?ng n??c, ?èn Led thì G-Shock chính th?c t?o nên m?t c?n s?t ??n h? cho gi?i tr? toàn th? gi?i. Và ??n n?m 1988, thì ?ã có 19 tri?u chi?c G-shock ?ã ???c bán trên toàn th? gi?i.


Baby-G ??ng h? th? thao vô cùng n?ng ??ng

? Sau thành công vang d?i ?ó, Casio ti?p t?c cho ra dòng s?n ph?m t??ng t? nh?ng dành cho n? gi?i mang tên  Baby-G. Nh?m ??n các b?n n? yêu thích th? thao, tham gia nhi?u các ho?t ??ng ngoài tr?i.

??ng h? Baby-G BA-112-1ADR, l?u ý v? thi?t k? và ch?t l??ng

? ??ng h? Baby-G BA-112-1ADR v?i 4 màu chính : ?en, h?ng, xanh d??ng và vàng. Ít có th??ng hi?u ??ng h? cao c?p nào dám k?t h?p nhi?u màu s?c r?c r? trong thi?t k? c?a mình nh? Baby-G vì r?t khó th? hi?n ???c s? ??ng c?p nh?ng Baby-G l?i làm ???c ?i?u ?ó.

Cách ?? xem t?i ?ây nhé

? N?n ??ng h? v?i 4 t?n màu: H?ng, xanh d??ng, vàng, ?en theo th? t? t? ngoài vào trong. M?i t?ng màu ??o có thêm các chi ti?t nh? ch?, hình, s? trên nó. Nh?ng m?i th? không h? khi?n m?t ??ng h? tr? nên r?i mà vô cùng hòa h?p và hài hòa.


Không h? thô ?i ?eo lên tay các cô gái dù nh? nh?n

? Kim ??ng h? khá l?n và màu ch? ??o là h?ng k?t h?p v?i t?ng ngoài cùng ??ng h? c?ng màu h?ng. Làm cho chi?c ??ng h? b?t ??u h?i n? tính m?t chút. Ngoài ra bên trong chia làm 3 khoang: khoang gi?, khoang ngày và khoang ??m giây.

? M?t kính ??ng h? t? Mineral Crystal c??ng l?c, vô cùng c?ng cáp và b?n b?, r?t khó b? tr?y x??c hay b? v?. Ngoài ra, vô cùng trong su?t, sáng bóng, khó b? m? k? c? dùng lâu.

? Khung ??ng h? Baby-G BA-112-1ADR ôm ch?t m?t ??ng h? và ???c thi?t k? máy móc, v?i nhi?u nút b?m xung quanh. Và ??ng b? v?i dây ?eo c?ng màu ?en bóng. T?o thành m?t th? ??ng nh?t. C? hai ??u làm t? nh?a cao c?p vô cùng c?ng cáp, ch?u l?c r?t t?t.

Cách ?? xem t?i ?ây nhé

? Vì dây ?eo nh?a, nên ?eo vào r?t tho?i mái d? ch?u, nh?ng l?i vô cùng ch?c ch?n. Có th? tha h? v?n ??ng m?nh, ch?i th? thao trong th?i gian dài mà không b? ?nh h??ng. ??i v?i ng??i hay ?? nhi?u m? hôi v?n c?ng c?m th?y mát m? và ko ?nh h??ng t?i ??ng h?.

? Ngoài ra còn h? tr? vô s? ch?c n?ng nh?: ?èn LED phát phía sau, gi? th? gi?i, ??ng h? b?m gi?, ??ng h? ??m ng??c, ch? ?? báo th?c h?ng ngày, l?ch t? ??ng, b?t t?t âm l??ng, …


Có vô s? ch?c n?ng và kh? n?ng ch?ng n??c tuy?t ??i

? ??ng h? Baby-G BA-112-1ADR s? d?ng pin, có tu?i th? pin thông th??ng t?m 2 n?m.? Kh? n?ng ch?ng n??c, ch?u ???c áp su?t lên ??n 10 ATM. Có th? tho?i mái ?eo ??ng h? trong ?i?u ki?n th?i ti?t x?u: m?a, bão. Sinh ho?t cá nhân h?ng ngày: t?m, r?a tay,... hay tham gia các môn th? thao d??i n??c: b?i l?i,... , ?i du l?ch bi?n, khám phá d??i ??i d??ng,... v?n không h? ?nh h??ng t?i ??ng h?

??ng h? Baby-G BA-112-1ADR, l?u ý v? thông s? k? thu?t

Th??ng Hi?u:Casio
S? Hi?u S?n Ph?m: BA-112-1ADR
Xu?t X?: Nh?t B?n
Gi?i Tính: N?
Kính: Mineral Crystal (Kính C?ng)
Máy: Quartz (Pin)
B?o Hành Qu?c T?t: 1 N?m
B?o Hành T?i H?i Tri?u: 5 N?m
???ng Kính M?t S?: 46mm
B? Dày M?t S?: 15mm
Ni?ng: Nh?a
Dây ?eo: Dây Cao Su
Màu M?t S?: Xanh Tím
Ch?ng N??c: 10 ATM
Ch?c N?ng: L?ch – B? B?m Gi? – Gi? Kép – ?èn Led – Vài Ch?c N?ng Khác


Mua ??ng h? Baby-G chính hãng ngay t?i H?i Tri?u

? ??ng h? th? thao v?i vô s? ch?c n?ng thú v? Baby-G BA-112-1ADR ch? v?i m?c giá 3.549.000 VN? là vô cùng r? và h?p lý ?ang ch? ??i các cô gái cá tính, m?nh m?, n?ng ??ng s? h?u. Liên h? l?p t?c v?i H?i Tri?u thông qua Hotline: 19006777 hay website: ?? nh?n ???c t? v?n và h??ng d?n mua ??ng h? cao c?p chính hãng.

GHKNGA - WEOHUY