Jurnal AGRISEP

User Profile

Candino C4372I

Bio Statement V? ??p sang tr?ng ??y l?ch lãm ???c t?o nên b?i ?ôi tay c?a nh?ng ngh? nhân ??ng h? chuyên nghi?p hàng ??u, theo ?ó m?t là quy trình s?n xu?t và ki?m tra ch?t l??ng nghiêm ng?t theo chu?n công ngh? Th?y S?. Nh?ng chi?c ??ng h? Candino  chính hãng, không ch? sang tr?ng v? thi?t k? mà còn hoàn h?o v? ch?t l??ng. M?u ??ng h? Candino C4372/I m?t ??ng h? ki?u dáng vuông truy?n th?ng dành cho nam, ?n t??ng các v?ch s? ???c thi?t k? ki?u dáng dày d?n trên n?n m?t s? tông màu ?en ??y nam tính.

   Thông tin chi ti?t   Dong ho Michael Kors nu chinh hang sale gia bao nhieu   ???xem ngay!!!

Candino C4372/I V?i V? Ngoài C? ?i?n ?n T??ng


Candino C4372/I v?i m?t s? vuông truy?n th?ng mang ??n nét c? ?i?n ??c tr?ng

? Candino C4372/I s? h?u m?u thi?t k? m?t s? là m?t vuông truy?n th?ng mang ??n nét ?n t??ng m?nh m?. V?i kích th??c là 36mm x 36mm cùng ?? dày 10mm mang ??n s? quy?n r? ??c ?áo mà m?u ??ng h? s? h?u. L?p v? ngoài ???c ch? tác t? ch?t li?u thép không g? cao c?p m? b?c sáng bóng, th?i th??ng. ??ng th?i thép không g? còn mang nh?ng ?u ?i?m n?i tr?i nh? kh? n?ng ch?ng va ??p, ch?ng tr?y x??c và gi?m thi?u m?c ?? mài mòn trong th?i gian dài s? d?ng.

   H??ng d?n thông tin chi ti?t   Cach chon dong ho phu hop voi co tay bang 5 meo don gian   ???xem ngay!!!

? Candino C4372/I cu?n hút v?i m?t s? mang gam màu ?en thu hút quy?n r?. N?i b?t trên n?n m?t ?en là các chi ti?t ???c s? d?ng s?c b?c sang tr?ng. Candino C4372/I s? h?u b? kim ch? gi? và phút v?i l?i thi?t k? to b?ng, góc c?nh mang t?i s? nam tính, phá cách ??ng th?i còn ph? m?t l?p d? quang giúp b?n d? dàng quan sát th?i gian trong môi tr??ng thi?u sáng. Chi?c kim giây l?i có dáng v? s?c nh?n, thanh m?nh ??i l?p.

? ?i?m ??c bi?t mà Candino C4372/I mang ??n là v? t?i gi?n v?i các v?ch ch? gi? là các c?t s? ng?n, d?t khoát k?t h?p là các ch? s? hi?n ??i ch? phút mang ??n s? ti?n l?i khi s? d?ng.


Các chi ti?t ???c ch? tác m?t cách t? m?, tinh t?

? Candino C4372/I ???c trang b? m?t ô l?ch nh? g?n ???c ??t t?i góc 3h t?ng thêm nét c? ?i?n cho s?n ph?m. V?i chi ti?t này, ng??i dùng có th? d? dàng và thu?n ti?n h?n trong vi?c theo dõi th?i gian. Góc 12h v?n là l?i thi?t k? v?i tên th??ng hi?u ???c ??t n?i b?t.

? Candino l?n này ?ã s? d?ng m?t kính Mineral v?i kh? n?ng ch?ng ???c va ??p và các l?c tác ??ng l?n khi?n b?n yên tâm h?n trong su?t quá trình s? d?ng.

   ??a ?i?m mua   ??ng h? n? c?   ???xem ngay!!!

Thông Tin Chi Ti?t C?a Candino C4372/I

Th??ng Hi?u: Candino
S? Hi?u S?n Ph?m: C4372/I
Xu?t X?: Th?y S?
Gi?i Tính: Nam
Kính: Mineral Crystal (Kính C?ng)
Máy: Quartz (Pin)
B?o Hành Qu?c T?: 2 N?m
B?o Hành T?i H?i Tri?u: 5 N?m
???ng Kính M?t S?: 36 mm x 36 mm
B? Dày M?t S?: 10 mm
Ni?ng: Thép Không G?
Dây ?eo: Thép Không G?
Màu M?t S?: ?en
Ch?ng N??c: 5 ATM
Ch?c N?ng: L?ch Ngày

Candino C4372/I Tinh T? Trong T?ng Chi Ti?t

? Candino C4372/I s? h?u dây ?eo kim lo?i v?i ch?t li?u là thép không g? ???c ?ánh sáng bóng t?o nên v? ngoài sang tr?ng, l?ch lãm. ???c thi?t k? theo l?i ?an xen các chi ti?t t?o nên v? ch?c ch?n và tinh t? khi s? d?ng. Ngoài ra ch?t li?u này n?i tr?i v?i các ?u ?i?m nh? kh? n?ng ch?ng va ??p, ch?ng tr?y x??c cao khi?n b?n yên tâm mang s?n ph?m trong các ho?t ??ng h?ng ngày.


Trên tay là m?u ??ng h? Candino C4372/I v?i v? ngoài cu?n hút

? Candino C4372/I v?i kh? n?ng ch?ng n??c là 5ATM nên b?n có th? an tâm s? d?ng s?n ph?m trong su?t quá trình sinh ho?t nh? r?a tay ho?c ?i m?a.

   Xem nhanh   Review ??ng h? Seiko phi công giá 7,5 tri?u c?c ??p   ???t?i ?ây!!!

? Mang l?i thi?t k? c? ?i?n, ??c ?áo, Candino C4372/I ch?c h?n là s? l?a ch?n hàng ??u dành cho các quý ông yêu thích phong cách này. Candino C4372/I v?i m?c giá 4.570.000 ??ng (01/10/2019) là m?t m?u ??ng h? ?áng có v? c? m?t ch?t l??ng l?n thi?t k?.

? S?n ph?m hi?n ?ang có m?t t?i h? th?ng ??ng h? H?i Tri?u v?i m?c giá c?c kì ?u ?ãi kèm các ch??ng trình h?p d?n khác. Chúng tôi t? hào khi mang ??n nh?ng s?n ph?m chính hãng cùng ch? ?? b?o hành và d?ch v? h?u mãi t?t nh?t ??n v?i khách hàng.

TLTLINH-DHTTâm