Jurnal AGRISEP

User Profile

ahri cool777

Bio Statement

r?m x? lý n??c th?i khu công nghi?p Qu?ng Phú- Qu?ng Ngãi ô nhi?m n?ng


ND?T - Tình tr?ng ô nhi?m, hôi th?i n?ng n?c t? tr?m x? lý n??c th?i khu công nghi?p (KCN) Qu?ng Phú, thành ph? Qu?ng Ngãi, t?nh Qu?ng Ngãi kéo dài ?ã nhi?u n?m ch?a ???c gi?i quy?t, khi?n ng??i dân b?c xúc ch?n ???ng không cho xe t?i ch? hàng vào KCN Qu?ng Phú.

Ch? ??i X? lý n??c th?i uy tín nh?t hi?n nay cho anh em

 

Tr?m x? lý n??c th?i khu công nghi?p Qu?ng Phú- Qu?ng Ngãi ô nhi?m n?ng

Ng??i dân b?c xúc ch?n c?ng vào KCN.

 

Dân ch?n xe vì b?c xúc

 

Quá b?c xúc vì mùi hôi th?i n?ng n?c, ng??i dân s?ng c?nh tr?m x? lý n??c th?i KCN Qu?ng Phú, t?nh Qu?ng Ngãi ?ã nhi?u l?n ??n tr?m x? lý n??c th?i, yêu c?u tr?m ng?ng ho?t ??ng, n?u không s? ??p phá tr?m. T?i 7-5, hàng tr?m ng??i dân ph??ng Qu?ng Phú ?ã s? d?ng cây g?, g?ch ?á… l?p rào ch?n không cho xe ch? hàng vào KCN Qu?ng Phú.

Ch? ??i X? lý bùn th?i ép khô uy tín nh?t hi?n nay cho anh em

 

Bà Nguy?n Th? Xí, ng??i dân t? 23, ph??ng Qu?ng Phú (TP Qu?ng Ngãi, t?nh Qu?ng Ngãi) b?c xúc: "?ang ?n c?m nhi?u khi ph?i b? b?a gi?a ch?ng, vì mùi hôi th?i không ch?u n?i. Ng??i l?n mà còn nh? th?, hu?ng h? là tr? con. Tình tr?ng này kéo dài r?t nhi?u n?m mà v?n không ???c gi?i quy?t".

 

Ngu?n n??c sau khi x? lý v?n còn b?c mùi hôi th?i khó ch?u.

 

Theo bà Nguy?n Th? Xí, th?i ?i?m ô nhi?m không khí n?ng n? nh?t là vào ban ?êm và sáng s?m. Mùi hôi th?i x?c vào nhà gây c?m giác khó th?, bu?n nôn.

 

Còn ông Nguy?n Anh Tu?n, ? t? dân ph? 24 ph??ng Qu?ng Phú ngao ngán: “Ch?u không n?i n?a. Bao nhiêu n?m qua chúng tôi ph?i s?ng chung v?i mùi hôi này r?i. Ng??i dân chúng tôi g?i ?ây là “mùi h??ng” c?a KCN”.

M?t b? ch?a c?a Tr?m x? lý n??c th?i.

Ch? ??i X? lý n??c th?i công nghi?p uy tín nh?t hi?n nay cho anh em

 

KCN Qu?ng Phú hi?n có 32 doanh nghi?p ??ng ký ho?t ??ng. N?m 2012, t?nh Qu?ng Ngãi ??u t? 42 t? ??ng xây d?ng tr?m x? lý n??c th?i cho các doanh nghi?p ?ang ho?t ??ng trong KCN. Công trình ???c bàn giao cho công ty TNHH MTV ??u t?, xây d?ng và kinh doanh d?ch v? Qu?ng Ngãi (QISC) qu?n lý và v?n hành v?i công su?t x? lý giai ?o?n I là 4.500 m3/ngày/?êm.

 

Tuy nhiên, dù ?ã qua x? lý, nh?ng n??c th?i v?n b?c mùi hôi th?i gây ô nhi?m nghiêm tr?ng. Nguyên nhân xu?t phát t? vi?c n??c th?i c?a các nhà máy không ???c x? lý tri?t ??, mùi hôi n?ng n?c và có mùi gi?ng thu?c tr? sâu. Tình tr?ng này kéo dài su?t nhi?u n?m v?n không ???c x? lý tri?t ?? khi?n ng??i dân b?c xúc.

 

Bà Mai Th? C?m H?ng, Ch? t?ch UBND ph??ng Qu?ng Phú cho bi?t: “Ng??i dân b?c xúc là vì mùi hôi th?i không th? ch?u ??ng ???c. Th?m chí còn nôn ói, ?? b?nh c?ng vì mùi hôi này. Nhi?u n?m qua ph??ng ?ã v?n ??ng, gi?i thích, nh?ng vì tình tr?ng ô nhi?m không ???c kh?c ph?c nên h? không th? ch?u ??ng thêm ???c n?a”.

moitruongsach 

 ??a ch?: 586/9 KP Chiêu Liêu ,P Tân ?ông Hi?p ,TX D? An ,T?nh Bình D??ng

 S?T: 0943.40.60.70

 Website: https://moitruongsach.org/