Jurnal AGRISEP

User Profile

TMDT MBN

Bio Statement

Bi kip chay quang cao Google gia re cho doanh nghiep

Chay quang cao Google AdWords la mot trong nhung giai phap giup doanh nghiep tang doanh thu. Va tat nhien khi chay quang cao, doanh nghiep nao cung muon tiet kiem chi phi. Vi the, cac doanh nghiep muon tim cach chay quang cao Google AdWords gia re. Trong bai viet nay, hay cung bo tui bi kip chay quang cao Google AdWords gia re cho doanh nghiep.

The nao la chay quang cao Google AdWords gia re?

Nhieu nguoi cho rang. Chay quang cao Google AdWords gia re la viec ban mang mot it tien cho cac Agency chay quang cao tron goi. Tu Do, quang cao cua ban se hien thi 24/24, co ty le click chuot khong gioi han.

Tuy nhien, khai niem chay quang cao Google AdWords gia re ma chung toi muon noi se khac voi cach nghi tren. Chay quang cao Google AdWords gia re la mot giai phap giup ban mua ban tot nhat voi muc ngan sach cho quang cao toi uu nhat.

Bi kip chay quang cao Google AdWords gia re

Se co nhieu cach va meo khac nhau giup ban thuc hien Duoc mot quang cao Google AdWords gia re. Tuy nhien, ban se can nam chac cac Dieu sau Day De bo tui bi kip chay quang cao gia re. Cu the:

1. Hay xac dinh muc dich cua viec chay quang cao Google AdWords

Dau tien, ban hay xac Dinh muc Dich chay quang cao Google AdWords la gi. Boi chi khi ban xac Dinh muc Dich cua ban la gi thi ban moi xac Dinh Duoc ban can lam nhung gi va nhu the nao.

Muc Dich chay quang cao co the la viec ban xay dung va quang ba thuong hieu. Tu Do, Dua thuong hieu cua ban tro nen quen thuoc voi nguoi dung. Hay, muc Dich cua ban De tang doanh thu, tang loi nhuan.

Viec xac Dinh muc Dich se co ich trong viec lua chon hinh thuc quang cao phu hop. Tu Do, giup ban tiet kiem thoi gian, nhan luc va ngan sach quang cao Google Adwords. Muc Dich quang cao anh huong lon Den hieu qua quang cao cua ban.

2. Tang Diem chat luong quang cao

Khong phai tu nhien ma Google la cong cu tim kiem Duoc nhieu nguoi su dung nhat hien nay. Google khong ngung no luc mang Den cho nguoi dung nhung trai nghiem tot nhat. Do Do, Google chi muon cung cap nhung quang cao lien quan nhat Den nhung gi moi nguoi Dang tim kiem. Chi nhung quang cao cung cap thong tin sat nhat voi nhu cau cua nguoi tim kiem moi Duoc hien thi.

Vay lam cach nao biet quang cao cua ban co sat voi nhu cau tim kiem cua nguoi dung hay khong? Dieu Do lien quan Den Diem chat luong cua quang cao.

Dien chat luong la gi?

Diem chat luong (Quality Score – QS) la mot chi so trong quang cao Google Adwords (Google Ads). Chi so nay thuong dung De Do luong muc Do lien quan cua tu khoa, noi dung quang cao va Landing page.

Hieu Don gian, Diem chat luong la Diem Danh gia chat luong quang cao. Diem chat luong cang cao thi gia thau cang thap va ban se co vi tri hien thi quang cao tot hon.

Vai tro cua Diem chat luong trong chay quang cao Google AdWords gia re?

Google muon hien thi mau quang cao gan sat nhat voi nhu cau tim kiem cua nguoi dung. Trai nghiem cua ho tot, Google moi "giu chan" nguoi dung, duy tri muc loi nhuan.Tu Do, giam ty le thoat cho webiste. Dieu nay khien nguoi dung hai long vi tim them Duoc nhieu thong tin lien quan toi nhu cau ke ca Do la quang cao. Va cac nha quang cao cung Duoc loi lon vi san pham cua minh tiep can Dung voi khach hang muc tieu. Google thi vua nhan Duoc su hai long tu nguoi dung, vua tu doanh nghiep quang cao.

3. Su dung loai Doi sanh tu khoa phu hop

Tac dung cua su dung Doi sanh tu khoa

 • Su dung tuy chon Do?i sa?nh voi tu khoa giup kiem soat nhu?ng tim kiem co the kich hoat quang cao cua ban. Vi du ban su dung Doi sanh rong De hien thi quang cao cho Doi tuong rong. Hay ban su dung Doi sanh chinh xac De tap trung nhung nhom khach hang cu the.
 • Khi chon loai Doi sanh cho tu khoa, ban nen bat Dau bang Doi sanh rong. No giup toi Da hoa tiem nang hien thi quang cao tren tim kiem co lien quan.
 • Su dung bao cao cum tu tim kiem De theo doi bien the tu khoa nao Da kich hoat quang cao cua ban.
 • Nhin chung, tuy chon Doi sanh tu khoa cang rong, tiem nang luu luong truy cap cang nhieu. Nguoc lai, tuy chon Doi sanh tu khoa cang hep, tu khoa se cang lien quan Den tim kiem cua nguoi dung. Hieu nhung khac biet nay giup ban chon Doi sanh tu khoa phu hop.

Cac loai Doi sanh tu khoa

Co 4 loai Doi sanh tu khoa, cu the nhu sau:

 • Doi sanh rong

Doi sanh rong la tuy chon Doi sanh mac Dinh. Quang cao co the hien thi neu cum tu tim kiem chua cum tu tu khoa hoac cung cac cum tu khac. Quang cao cung co the hien thi cho cac bien the gan giong cua cac tu khoa cua ban.

Doi sanh rong la lua chon tuyet voi neu ban khong muon ton nhieu thoi gian vao viec tao danh sach tu khoa va muon thu Duoc khoi luong luu luong truy cap quang cao cao nhat co the.

 • Doi sanh cum tu

Quang cao co the hien thi khi tim kiem tu khoa chinh xac. Google cung se hien thi quang cao cua ban khi ai Do tim kiem cac bien the gan giong cua tu khoa chinh xac. Hay voi cac tu bo sung truoc hoac sau tu khoa Do.

Su dung Doi sanh cum tu giup tiep can nhieu khach hang hon ma ban van nham muc tieu chinh xac hon. Tu khoa cua ban it co kha nang hien thi quang cao cho khach hang Dang tim kiem cum tu khong lien quan Den san pham hoac dich vu cua ban.

 • Doi sanh phu dinh

Su dung Doi sanh phu Dinh De ngan quang cao cua ban hien thi cho nhung nguoi tim kiem cac cum tu nhat Dinh. Quang cao se khong hien thi neu cum tu tim kiem co chua cum tu tu khoa ma ban xac Dinh voi tien to dau tru (-). Tu khoa phu Dinh la cach huu ich loc ra luu luong truy cap khong lien quan. Va do Do ngan cac nhap chuot khong mong muon. Su dung tu khoa phu Dinh ket hop voi cac loai Doi sanh khac.

Vi du: Neu tu khoa cua ban la giay danh cho nu va ban them tu khoa phu Dinh -nu, quang cao cua ban se khong xuat hien cho bat ky tim kiem nao chua tu nu.

 • Doi sanh rong sua doi

Them dau cong (+) tren ban phim, vao bat ky cum tu nao la mot phan cua cum tu tu khoa Doi sanh rong. Quang cao cua ban co the hien thi khi tim kiem cua ai Do chua nhung cum tu Da sua Doi. Hoac bien the gan giong cua cac cum tu Da sua Doi, theo bat ky thu tu nao.
Doi sanh rong sua Doi se khong hoat Dong voi Doi sanh cum tu hoac Doi sanh chinh xac. Khong giong nhu tu khoa Doi sanh rong, tu khoa Doi sanh rong sua Doi se khong hien thi quang cao cua ban cho cac tu Dong nghia hoac tim kiem co lien quan.
Su dung Doi sanh rong sua Doi la phu hop neu ban muon tang muc Do lien quan.

4. Chu y xay dung noi dung landing page phu hop

Neu landing page cua ban khong chua Dung noi dung nhu ban quang cao thi Da so khach hang se thoat ngay. Tu Do, dan Den ty le thoat cao. Khi Do, ban mat tien quang cao nhung lai khong hieu qua. Mot so luu y khi xay dung noi dung landing page

 • Hay tan dung loi chung thuc cua khach hang
 • Nhan manh loi ich chu khong phai tinh nang cua san pham/dich vu
 • Viet mot tieu De that an tuong
 • Su dung cac con so Duoc cu the hoa
 • Su dung kheo leo nut CTA ( Call-to-action)
 • Chay A/B testing ban noi dung cua ban

Quang cao google gia re tu Doi tac Google MuaBanNhanh. Dat Quang Cao Tren Google. Tang Luong Khach Toi Cua Hang Va Doanh So. Ho tro chuyen mien phi. Chi tra tien cho ket qua. Da dang hinh thuc quang cao: Tim kiem, hien thi, Youtube, Email, Shopping ...