Jurnal AGRISEP

User Profile

HoangAnh Tran

Bio Statement

Thiet bi y te Trung Quoc co tot?

Nhom hang may moc, thiet bi y te nhap khau tu Trung Quoc ve nuoc ta keo dai trong nhieu nam va gan nhu khong co dau hieu giam xuong. Trong khi Trung Quoc luon Duoc gan voi cai mac la hang nhai nen nhieu nguoi Dat ra cau hoi “Co nen su dung may moc thiet bi y te Trung Quoc?”

Tham khao ngay: Huong dan mo Dai ly thiet bi y te nhanh, chuan


Thiet bi y te Trung Quoc co tot hay khong?


Thoi gian qua Dai bao, cac phuong tien truyen thong lien tuc Dua tin ve cac san pham Trung Quoc kem chat luong bay ban tran lan tren thi truong Viet Nam khien du luan vo cung lo ngai, nhieu nguoi co thanh kien voi hang Trung Quoc.

The nhung cai gi cung co hai mat cua van De, ben canh mot so san pham kem chat luong Duoc cho la xuat xu tu Trung Quoc co rat nhieu san pham co thuong hieu hang Dau the gioi cung Den tu Trung Quoc, Dac biet la thuong hieu chuyen san xuat may moc, Dien tu.

Co the ban quan tam: Lap doanh nghiep, Khoi nghiep, Ban hang truc tuyen, Mua Ban Nhanh

Theo thong ke, thang 8 nam 2016, Trung Quoc la thi truong lon nhat cung cap may moc, thiet bi, phu tung cho Viet Nam voi 5,8 ty USD, chiem gan 33% tong kim ngach nhap khau. Du kien trong thoi gian toi con so nay se tiep tuc tang manh.

Voi thiet bi y te co rat nhieu thuong hien noi tieng tren the gioi la cua Trung Quoc, Da Duoc cac chuyen gia trong linh vuc kiem chung, Duoc su dung rong rai o nhieu noi nen khach hang co the yen tam khi su dung. De san xuat Duoc may moc, thiet bi y te Doi hoi phai co cong xuong khong lo, nganh cong nghiep phu tro phat trien va nguon nhan luc doi dao. Co le khong ai phu nhan Trung Quoc la quoc gia hoi tu Day Du cac yeu to ke tren va vuon len Dung Dau tren the gioi. Voi nguon nhan cong co san lanh nghe, nguon tai nguyen doi dao it phai nhap khau tu cac nuoc khac va su can cu, cong nghiep phat trien manh me, quy trinh san xuat may moc thiet bi y te o Day Duoc giam sat chat che ve tieu chuan ki thuat, chat luong. Ngoai ra chinh vi nho co nhan cong Dong Dao, nguyen lieu co san trong nuoc nen viec san xuat cac thiet bi y te tiet kiem Duoc rat nhieu chi phi Dau vao, tu Do gia xuat xuong cua mat hang nay re hon so voi cac nuoc khac.

Vay nen viec nhap mua may moc thiet bi y te chinh hang tu Trung Quoc khong nhung chat luong Duoc Dam bao ma gia thanh con re. Neu ban Dang co y Dinh mo phong kham rieng hay kinh doanh cac may moc thiet bi y te thi co the tim nguon hang chinh hang tai Day De han che Duoc chi phi nhap hang, nang cao hieu qua kinh doanh.