Jurnal AGRISEP

User Profile

Sunshine River

Bio Statement

Th? tr??ng b?t ??ng s?n t?i khu v?c nha be ?ang có chi?u h??ng sôi ??ng, t? ??u t? xây d?ng m?i các tr?c ???ng tr?ng ?i?m c?a khu v?c, và thành ph? giao cho t?p ?oàn Gs tri?n khai ?ô th? m?i v?i quy mô 349ha v?i tên g?i Zeitgeist nha be. ?ây là d? án ?ô th? hi?n ??i và quy mô l?n nh?t t?i khu v?c Nha Be ?ang tri?n khai. Trong t??ng lai g?n, khi các công trình h? t?ng chính tri?n khai s? là ??ng l?c thúc ??y cho các d? án xây d?ng khu ?ô th?, khu nhà ? Compound, và hi?n ?ang h??ng ?u tiên xây d?ng các d? án quy mô l?n, mang tính ch?t hi?n ??i tr? thành nh?ng ?ô th? v? tinh thu hút c? dân theo chính sách giãn dân c?a thành ph? v? h??ng khu nam Nha Be.

UBND TP ?ã giao S? Công Th??ng thông tin ti?n ?? th?c hi?n d? án khu ?ô th? ZeitGeist (khu ?ô th? m?i Nh?n ??c – Ph??c Ki?n) cho Công ty GS Engineering & Construction và hoàn t?t di d?i l??i ?i?n d? án t?i khu ?ô th? này trong quý I/2020.

Zeitgeist Xii Gs Nha Be – Thành ph? m?i c?a khu Nam. ?i?m ??n thu hút nhà ??u t? ?ón ??u ti?m n?ng tang giá.
http://vietbatdongsan.com/zeitgeist-xii-gs-nha-be/