Jurnal AGRISEP

User Profile

Profile Image

westlakes Binh Tran

Affiliation westlakes
Bio Statement

Long An là m?t trong nh?ng t?nh có t?c ?? ?ô th? hóa cao hi?n nay. V?i v? trí ??a lý thu?n l?i, thiên nhiên xinh ??p, t??i mát. N?i này ?ã và ?ang gây ???c s? chú ý c?a các nhà ??u t? c?ng nh? khách hàng mu?n an c? l?p nghi?p k?t h?p ngh? d??ng. Nh?ng n?m g?n ?ây các khu ?ô th? hi?n ??i ? Long An m?c lên ngày càng nhi?u trong ?ó có m?t d? án h?t s?c hoành tráng ?ang nh?n ???c chú ý ?ó là West Lakes Golf & Villas

Ti?n ích d? án bi?t th? West Lakes Golf & Villas Long An

Tên d? án: D? án West Lakes Golf & Villas Long An

Ch? ??u t?: Công Ty C? Ph?n ??u T? Qu?c T? C.S.Q

V? trí: ??c Hòa, Long An.

Quy mô: 200ha khu bi?t th? 75ha

S?n ph?m:

- 409 Bi?t th? Mini (85-138 m2)

- 117 Bi?t th? song l?p (170-200 m2)

- 11 Bi?t th? ??n l?p (250-300 m2)

Chính sách thanh toán: 18 tháng (hoàn thi?n c? b?n), 24 tháng (full n?i th?t)

D? ki?n bàn giao: Quý I/2021

Hotline: 0901.302.000

Website: https://westlakesgolfvilla.vn/

Xem thêm:

https://drive.google.com/file/d/1ALxYMbDwwyOv4FwybixUoU_8WgQWMh0z/
https://drive.google.com/file/d/1LA9VjFgctIQJtIj72r9thC8FQEVuuDQZ/
https://drive.google.com/drive/folders/191WitQeYt6SlVD2qNyy1C9L3ZmRW-_9u
https://drive.google.com/drive/folders/1_FtJxkI6hcYLkSP3NSJBJ6Yzl8ZWcHSV
https://drive.google.com/drive/folders/19gRSdQw95Ju8AkoenpBpXZDzpLzZcAam

Ti?n ích ??ng c?p có t?i West Lakes Golf & Villas Long An

T?i West Lake Golf & Villas ??c Hòa, Long An c? dân tr?i nghi?m cu?c s?ng ti?n nghi c?a ?ô th? hi?n ??i ki?u m?i nh? h? th?ng các khu ti?n ích ch? cách n?i ? vài b??c chân: clubhouse, sân golf 27 l?, b? b?i cao c?p, công viên n??c, tr??ng h?c liên c?p, b?nh vi?n qu?c t?…

D? án West Lakes Golf & Villas Long An

Bao g?m:

  • Khu gi?i trí
  • Khu nhà câu l?c b? (Club House) thoáng mát ??ng c?p
  • Khu v?c phòng Locker dành Nam vs N?,
  • Khu v?c dành cho khách VIP
  • Proshop có nhi?u s?n ph?m th??ng hi?u Golf n?i ti?ng
  • Nhà hàng CLB ph?c v? ?m th?c ?a d?ng các món ?n Âu, Á và gi?i thi?u ?m th?c ??c s?n mi?n Tây cho khách trong và ngoài n??c.

V?i không khí trong lành c?a ??i c? xanh mát, tránh xa nh?ng ?n ào khói b?i c?a thành ph?, bên c?nh nh?ng ti?n ích b?c nh?t. Khu ngh? d??ng West Lakes Golf & Villas th?t s? là m?t l?a ch?n hoàn h?o cho ng??i ch?i golf và khách hàng có nh?ng ngày cu?i tu?n th? thái

M?ng xã h?i:

- https://twitter.com/westlakes8
- https://www.linkedin.com/in/duanwestlakes/
- https://duanwestlakes.tumblr.com/
- https://www.instapaper.com/p/duanwestlakes
- https://www.plurk.com/duanwestlakes
- https://flipboard.com/@duanwestlakes
- https://myspace.com/duanwestlakes
- https://www.pinterest.com/duanwestlakes/
- https://www.reddit.com/user/duanwestlakes
- https://soundcloud.com/duanwestlakes
- https://www.youtube.com/channel/UCdgZX1iLJZK0DtaNV8ui_6w/about