Hariyono, Eko, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia