S., Gita Lorencia, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia